Foto: Landbruks- og matdepartementet
Del saken

Regjeringen har nylig bestemt at det skal settes i gang et lovarbeid med mål om å gjennomgå og modernisere viltloven. Loven er nærmere 40 år gammel.

Det er behov for bedre samordning med annet regelverk og klargjøring av nye utfordringer på området etter regjeringens oppfatning, og Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet skal i fellesskap følge opp lovarbeidet.

– Etter at jeg fikk hovedansvaret for viltloven og forvaltningen av de høstbare viltartene, har jeg virkelig fått øynene opp for hvilken fantastisk ressurs viltet og høsting av naturens overskudd representerer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Hun mener det er behov for at Norge får en moderne lov på dette området, som skal bygge videre på det som fungerer godt, men loven må også ta høyde for teknologisk utvikling, nye utfordringer og samordning med annet regelverk.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid med klima- og miljøministeren og Miljødirektoratet i dette arbeidet, sier Bollestad.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Om viltloven

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) ble vedtatt 29. mai 1981, og er endret flere ganger, blant annet ved innføring av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) i 2009.

Med vilt menes viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Viltloven har til formål at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv, og der jaktretten tilligger grunneier.

Kort om lovarbeidet

Landbruks- og matdepartementet skal lede arbeidet med gjennomgang og modernisering av viltloven.

Klima- og miljødepartementet skal ivareta sitt ansvar, for ikke-høstbare viltarter, gaupe, fredet rovvilt, andre fredete arter og fremmede arter, i lovarbeidet.

Miljødirektoratet skal delta i arbeidet. Berørte interesser vil få anledning til å komme med synspunkter og innspill på lovarbeidet.