Illustrasjonsbilde. Pixabay, foto: tolmacho
Del saken

Vi har tidligere skrevet om såkalte kjønnsnøytrale barnehager i Sverige, og at ansatte ikke tør å protestere av frykt for å miste jobben. Norge henger en god del etter Sverige på dette området, men enkelte signaler tyder på at også vi beveger oss i en slik retning, i hvert fall hos noen barnehager.

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut en åpen invitasjon til barnehageansatte, hvor de inviterer til kurset Trygg i eige uttrykk – jenter, gutar og alle andre.

Dette er et kurs om «kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuelle orienteringer og likestilling», og er et kurs for «alle som arbeider med barn i barnehagen eller (…) andre steder,» kan man lese i invitasjonen, som fortsetter:

«Kurset handlar om å skape eit meir inkluderande læringsmiljø med respekt for ulikskap, noko som kan bidra til å fremje trivsel og førebyggje mobbing. Homofile og transpersoner er meir utsette for mobbing enn andre barn og unge.»

Tema på kurset er:

– Kjønn, mangfald og normer

Kva er kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk? I ei verd av lyseblå eller rosa, kva moglegheiter gir vi våre barn? Kva skjer med barna som opplever at dei «må passe inn» eller «ikke passer inn»?

– Ulike familieformer

Heteronormen – kva er det? Ken og Barbie = sant og Ken og Batman = sant

– Kropp, selvfølelse og helse

Foreygging av overgrep

– Lovverk

– Kva kan barnehagen gjere for å gi rom for ulikskap?

Kunnskap om metodar for refleksjon og døme fra barnehagen

En av foredragsholderne er Nina Johannesen fra Likestillingssenteret. I presentasjonen på hjemmesiden står det bl.a:

– Rapporten Ungdata 2016 fra NOVA avdekker at særlig unge jenter sliter med dårlig selvbilde og en økende andel unge har psykiske utfordringer. Det er sammensatte årsaker til dette, men forventninger til kjønn inngår. Derfor er det viktig at ansatte i barnehager og skoler har kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering slik at barn utvikler et godt selvbilde, god psykisk helse og et trykt kjønnsuttrykk.

Men Ungdata 2016 er en undersøkelse blant ungdom fra 13 til 19 år, og kjønnsidentitet nevnes ikke i avsnittet om psykisk helse. Rapporten er på over 100 sider, så det er mulig det er noe vi har oversett, derfor har vi kontaktet Nina Johannesen med spørsmål om dette.

Vi fikk svar fra Goro Ree-Linstad, direktør for Likestillingssenteret.

– Hvorfor mener dere at dette er noe ansatte i barnehage vil ha nytte av når de tross alt arbeider med såpass unge barn?

– Likestillingssenteret er opptatt av barn- og unges oppvektsvilkår. Grunnlaget for god psykisk helse legges tidlig i barndommen, og derfor holder vi kurs for ansatte i barnehager, svarer hun.

– På hjemmesiden deres henviser dere til Ungdata 2016. Hvordan kan dere bruke resultater fra en slik undersøkelse rettet mot ungdom i et kurs mot de som jobber mot helt små barn? Vi har heller ikke funnet noe om «forventninger rundt kjønn» i rapporten. Hvor har dere hentet dette fra? Eller er det noe vi har oversett i Ungdata 2016?

– For en utdyping av de sammensatte årsakene til hvorfor en større andel jenter opplever psykiske utfordringer legger jeg ved en link til en artikkel hvor en av forskerne i Ungdata sier noe om dette, svarer hun da.

Undertegnede er ikke i stand til å finne noe om kjønnsidentitet i artikkelen hun henviser til. Men det kan muligens skjule seg bak en av de mange linkene i artikkelen.

Frps syn

FrPs fylkesleder Bente Thorsen har også svart på våre henvendelser:

– Hva synes FrP Rogaland om at barnehageansatte får invitasjon til et slikt kurs?

 – Vi mener det er bra at ansatte i barnehagene får hevet sin kompetanse. Vi tror kurs som dette gjør de ansatte bedre i stand til å svare på spørsmål fra barna, og mener det er bra at verdier som mangfold og toleranse vektlegges i barnehagen.

– Tror dere at dette er noe ansatte i barnehage vil ha nytte av når de tross alt arbeider med såpass unge barn?

– Ja. Flere barn vokser opp med foreldre av samme kjønn, venner av foreldrene til mange foreldre er homofile, de kan ha andre slektninger som er homofile etc. Da er det viktig at de ansatte i barnehagen kan svare godt på spørsmål barna kommer med.

Kjønnsforskning og såkalte genusteorier er jo uten tvil omstridt blant almuen men også blant akademikere fra andre fag. Hva er FrPs holdning til dette?

 – I hovedsak er FrP kritiske til store deler av «kjønnsforskningen» og moderne «genusteori».

Kurset er gratis og det er i alt 160 plasser. Det er åpen påmelding, slik at navn på deltakere og barnehagene de arbeider ved kan ses nederst på invitasjonen. Aller nederst hadde det for noen dager siden sneket seg inn en påmelding fra en åpenbart fiktiv person:

Ola Nordmann fra barnehagen «Finnes kun to kjønn».

Ola Nordmann er nå fjernet fra listen over påmeldte.