Samværs sabotasje er svært skadelig for barnet, men også den forelderen som opplever dette Foto: Sara Johannessen / SCANPIX NB! Modellklarert
Del saken

Uavhengig av konflikter mellom foreldre etter en skilsmisse, er barn som bor vekselsvis hos begge foreldre mindre utsatt for stress.

Dette viser en svensk studie fra 2017.

– Barn som bor hos begge foreldrene får sterke bånd til begge to. Begge foreldrene får en aktiv rolle i barnets hverdagsliv, noe som kan være positivt for barn, sier Jani Turunen. Han er forsker ved Demografisk Institutt ved Universitetet i Stockholm.

Studien viser at barn som bor hos kun en av foreldrene etter en skilsmisse kan oppleve stress flere ganger i uken. Mange slike barn bruker mye tid og energi på å bekymre seg for forelderen de sjelden møter.

– Det har tidigere vært en uro for at delt omsorg skal være ustabilt og føre til stressede barn. Men dette har vært bygget på teoretiske antagelser, ikke på empirisk forskning, sier Jani Turunen.

Trolig er det den hverdagslige kontakten med begge foreldre som reduserer stress hos barna. Relasjonen mellom barn og foreldre blir sterkere ved naturlig samvær i hverdagen, enn ved helgebesøk i ny og ne.

– Delt omsorg innebærer altså ikke en ustabil situasjon for barna. Barna må bare tilpasse seg til en annen bosituasjon der den regelmessige flyttingen og god kontakt med begge foreldre faktisk skaper en stabil situasjon, sier Jani Turunen.

Ekstra viktig for gutter

Stein Erik Ulvund er forfatter og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han sier til KK at ulempene med hyppig flytting oppveies av muligheten for samvær med begge foreldrene.

– En 50/50-løsning kan ofte fremme samarbeidet mellom foreldrene, forebygge et høyt konfliktnivå dem imellom, og samtidig øke trivselen i hverdagen. Foreldrenes trivsel vil smitte over på barna.

Særlig viktig er dette for gutter, mener Ulvund:

– Det kan skyldes at det i de fleste tilfellene er fedrene som deltar lite i hverdagen til barnet dersom fordelingen blir skjev, og gutter har ofte et sterkt behov for regelmessig kontakt med fedrene sine.