Illustrasjonsbilde. FOTO: HARRY LLOYD-EVANS/REX/SHUTTERSTOCK
Del saken

Personer med angst, depresjon og sårbarhet for stress har mindre hjernevolum enn folk med andre personlighetstrekk, forteller postdoktor Astrid Bjørnebekk på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Bjørnebekk har sammen med en rekke kolleger sammenlignet personligheten og den fysiske strukturen i hjernen til 265 friske personer mellom 20 og 85 år.

– Tidligere studier er basert på små utvalg. Det har vært usikkerhet knyttet til funnene. Styrken vår er store mengder data, sier hun til forskning.no.

Forskningen hennes er basert på psykologiske tester, hukommelsestester og MR-bilder av hjernen.

– Vi har sett både på totalt hjernevolum, tykkelsen på hjernebarken og nervefiberstrukturen mellom hjernedelene, sier Bjørnebekk.

Til psykologisk testing valgte forskerne å bruke den såkalte femfaktormodellen, en av de mest brukte personlighetstestene de siste tjue årene. Den deler personligheten inn i de fem trekkene medmenneskelighet, planmessighet, åpenhet for erfaringer, ekstroversjon, altså den bolken som handler om å være innadvendt og utadvendt, og nevrotisisme.

Ved å sammenligne de fem personlighetstrekkene med hvordan hjernen ser ut, fant de en spesiell sammenheng mellom nevrotisisme og hjernestrukturen.

Nevrotisisme er den delen av personligheten som er sterkest forbundet med utvikling av psykiske lidelser, spesielt depresjon og angst. Personer med denne personligheten har større sannsynlighet for demens og tidligere død.

Nevrotisisme består av paraplyen angst, fiendtlighet, depresjon, svak evne til å kontrollere egne impulser, noe som ofte er forbundet med anger, og ikke minst selvbevissthet.

Selvbevissthet er i denne sammenhengen den egenskapen som handler om sjenanse, skam og negativt fokus på seg selv i sosiale situasjoner. Slike mennesker er svært sensitive overfor kritikk og føler seg lett utilpass og mindreverdige.

Bjørnebekk fant en tydelig sammenheng mellom strukturen i hjernen og de to elementene i nevrotisisme: angst og sårbarhet for stress.

En av Bjørnebekks store oppdagelser er ifølge forskning.no at forskjeller i personligheten kan henge sammen med hvor godt nervefibrene er isolert. Nervefibrene forbinder de ulike hjernedelene med hverandre.

For å studere nervefiberstrukturen måtte hun bruke en indirekte metode som ser på diffusjonen til vannmolekyler. Hvis diffusjonen går i samme retning som fibrene, er nervene godt isolert. Hvis diffusjonen ikke går i samme retning, lekker nervene litt.

Da kan isoleringen rundt nervefibrene være dårligere. Det skjer både hos eldre og hos nevrotiske personer.

– Lekkasjen kan sammenlignes med å ha en hageslange liggende ute om vinteren. Da vil den etter hvert sprekke opp og lekke litt, slik at vannføringen ikke blir like kraftig. Akkurat som med nervefibrene lekker vannslangen på tvers av strukturene, sier Bjørnebekk.

– Nevrotiske mennesker har litt dårligere kvalitet på nervefibrene. De har bokstavelig talt litt mer tynnslitte nerver. Dette skjer i hele hjernen.

Hjernen er dessuten mindre hos nevrotiske mennesker. Her er resultatene helt klare.

– Hjernen er likevel bare minimalt mindre. Og det er ikke mulig å trekke den omvendte konklusjonen, ved å studere hjernen til et bestemt individ og si om vedkommende er mer nevrotisk enn andre, presiserer hun.

Bjørnebekk håper at den nye oppdagelsen hennes gjør det mulig å finne nye medisiner mot angstlidelser. Hun ser for seg en medisin som kan påvirke nivået av myelin rundt nervefibrene.