Illustrasjonsbilde, Shutterstock
Del saken

For første gang er tallet på aborter i Norge under ti per 1.000 kvinner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre aborter blant kvinner under 25 år.

Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i både selvbestemt abort og nemndbehandlede aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet som ble lagt fram fredag.

Aborttallene har aldri vært lavere enn i 2019, da det ble registrert 11.726 svangerskapsavbrudd i Abortregisteret. Raten for aborter var da for første gang under ti per 1.000 kvinner, nærmere bestemt 9,7.

Åtte av ti aborter ble utført før ni uker, og ni av ti aborter ble utført medikamentelt.

Det er en tendens til nedgang i alle aldersgrupper, ifølge overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret.

En årsak til nedgangen er at unge er blitt flinkere til å bruke prevensjon, og at de tar med seg disse vanene inn i voksenlivet, ifølge overlegen.

Forskjeller mellom fylker

Det er fortsatt regionale forskjeller, men disse er mindre enn tidligere.

Målt i antall aborter per 1.000 kvinner i alderen 15–49 år ble det i 2019 utført flest aborter i Troms og Finnmark, med 13,3. Deretter fulgte Oslo med 11,8 og Nordland med 10,1.

De laveste tallene er i Møre og Romsdal med 7,5 og Rogaland og Agder med henholdsvis 8 aborter per 1.000 kvinne i hvert fylke.

Nedgang i nemndbehandlede aborter

Svangerskapsavbrudd etter tolv uker må behandles av en nemnd. Sakene som får avslag i primærnemnda, sendes automatisk videre til en klagenemnd.

Tallet på nemndbehandlede aborter gikk ned 9,3 prosent i 2019 sammenlignet med året før. Det ble i 2019 utført 516 slike aborter, det laveste tallet siden 2003.

508 av disse var innvilget i primærnemnd, mens åtte kvinner fikk endelig avslag etter behandling i klagenemnda.

– De fleste nemndbehandlede avbruddene ble innvilget på grunnlag av risiko for fosterskader, sosiale forhold og/eller mors helse, sier Løkeland-Stai.

Færre nemnder kan ha innvirket

Nedgangen i nemndbehandlede aborter varierte en god del mellom de ulike helseregionene fra 2018 til 2019.

Regjeringen vedtok i 2017 å redusere tallet på primærnemnder fra 35 til under 17. I 2019 var antallet redusert til 25 primærnemnder. Dette kan ha hatt innvirkning på nedgangen i nemndbehandlede aborter, ifølge Løkeland-Stai.

I Helse vest var det to primærnemnder i 2019. Nedgangen i nemndbehandlinger var på 18,4 prosent. I Helse Midt-Norge var det fire primærnemnder og en nedgang på 9,9 prosent.

Helse sør-øst hadde 13 primærnemnder og en nedgang på 6,5, mens Helse nord hadde seks primærnemnder og en nedgang på 5,7.

Store forskjeller

Løkeland-Stai sier det er usikkert hva nedgangen i nemndbehandlede svangerskapsavbrudd skyldes. Tallene varierer fra år til år, og det har også tidligere vært en lignende nedgang.

– Men det er interessant at det er så stor regional forskjell. Vi kan derfor ikke utelukke at færre nemnder har påvirket tallene. Dette er noe vi må se videre på, sier hun.